TMT - haki holownicze i konstrukcjie stalow

Nasza firma

 

Firma TMT jest jednym z najwi?kszych w kraju producentem haków holowniczych do samochodów osobowych i dostawczych, zajmujemy si? równie? budow? konstrukcji stalowych. Jako firma istniejemy na rynku ju? od roku 2000, natomiast zatrudniamy fachowców z wieloletnim do?wiadczeniem bran?owym. W trakcie naszej dzia?alno?ci nawi?zali?my sta?? wspó?prac? z wieloma partnerami w ca?ej Polsce, jak równie? za granic?. W bran?y konstrukcyjnej wspó?pracowali?my mi?dzy innymi z firmami takimi jak: ArcelorMittal, Mostostal Zabrze, Trasko Stal, GZG Bytom, Promus Ruda ?l?ska, Technogaz .Dysponujemy wykwalifikowanym i do?wiadczonym zespo?em pracowników. Posiadamy równie? bogaty, nowoczesny park maszynowy:

  • wypalark? plazmowo-tlenow?

  • nowoczesne spawarki

  • pi?y ta?mowe do ci?cia materia?u o przekroju 440 x 600 mm

  • wiertarki kolumnowe

  • no?yce uniwersalne NU-13

  • gi?tark? hydrauliczn?, prasa hydrauliczna o nacisku do 100 ton

  • lakierni? proszkow?