TMT - haki holownicze i konstrukcjie stalow

TMT Konstrukcje

 

 

Jeste?my firm? wykonuj?c? konstrukcje stalowe. Istniejemy na rynku ju? 8 lat. W tym czasie nawi?zali?my wspó?prac? z punktami w ca?ym kraju i za granic?. W bran?y konstrukcyjnej mieli?my ju? przyjemno?? wspó?pracowa? z takimi firmami jak: ArcelorMittal, Polimex Mostostal,  Mostostal Zabrze, GZG Zabrze, Promus Ruda ?l?ska. Pragniemy zainteresowa? równie? Pa?stwa wspó?prac? z nami.

Wykonujmy zlecenia na konstrukcje stalowe ma?e i ?rednie. Wykonujemy konstrukcje dachów, wiat, bramy, ogrodzenia, barierki, podesty, schody stalowe, st??enia, konstrukcje ci?nieniowe, konstrukcje na zamówienie.

Powierzchnia u?ytkowa hali produkcyjnej: 1000 m2

Powierzchnia malarni: 200 m2

Komora lakierni proszkowej: 1,5 m x 1,5 m x 2 m

 

Posiadamy bogaty i nowoczesny park maszynowy:

- wypalark? plazmowo-tlenow?;
- nowoczesne spawarki;
- pi?y ta?mowe do ci?cia materia?u o przekroju 440 x 600 mm;

- wiertarki kolumnowe;
- no?yce uniwersalne;
- gi?tark? hydrauliczn?, prasa hydrauliczna o nacisku do 100 ton
- lakierni? proszkow?;

- wykwalifikowanych pracowników;
- zaplecze administracyjne.

 

Wszelkie zapytania prosimy sk?ada? mailowo b?d? telefonicznie. Odpowiemy na ka?de zapytanie ofertowe.